2016: Aliansi Zero Waste Indonesia được thành lập với 9 tổ chức thành viên, và vào năm 2017, đơn kiện của AZWI lên Tòa án Tối cao Indonesia đã dẫn đến việc chính phủ quốc gia này thu hồi Nghị định số 18/2016 của Tổng thống nhằm đẩy nhanh sự phát triển WTE ở các thành phố lớn.