Sự Kiện

Sự kiện mới nhất trong quá khứ

[COP27] Các vấn đề về khí mê-tan: Thực hiện Cam kết về khí mê-tan toàn cầu về việc giảm thiểu khí mê-tan đầy tham vọng

Nhà trưng bày Chile

Các diễn giả sẽ trình bày những biện pháp nào cần được thực hiện bởi các bên ký kết Hiệp ước Mêtan Toàn cầu để đảm bảo cắt giảm khí mêtan đầy tham vọng và tìm hiểu nhu cầu về các nỗ lực ngoại giao để phát triển một quốc gia […]

[COP27] Nhân rộng tiếng nói của địa phương và các giải pháp từ các khu định cư phi chính thức ở đô thị: Các mô hình quản trị và tài chính thúc đẩy công bằng khí hậu và khả năng chống chịu của đô thị

Để thực hiện một tương lai có khả năng chống chịu, công bằng khí hậu, các can thiệp khí hậu hiệu quả phải bao gồm các cộng đồng nghèo đô thị có tổ chức - đặc biệt là phụ nữ và thanh niên - với tư cách là nhà thiết kế, nhà hoạch định và thực hiện các giải pháp khí hậu chính. […]