Hoa Kỳ & Canada

CÔNG VIỆC CỦA GAIA TẠI HOA KỲ & CANADA

Công việc của GAIA ở Mỹ và Canada bắt đầu vào đầu những năm 2000, khi một làn sóng đề xuất về lò đốt được đưa ra khắp khu vực. Thành công của chúng tôi trong việc đánh bại các đề xuất này đã thúc đẩy cuộc chiến của chúng tôi nhằm đóng cửa các lò đốt hiện có, đặc biệt là những lò đốt ảnh hưởng đến các cộng đồng quá tải, dễ bị ảnh hưởng bởi các hiểm họa môi trường và thiếu cơ hội cho sự tham gia của cộng đồng. Ngày nay, các thành viên GAIA ở Mỹ và Canada tiếp tục làm việc tại các điểm giao nhau giữa các vấn đề xã hội và môi trường.

Bằng cách thúc đẩy công việc của chúng tôi trong các cộng đồng bị ảnh hưởng và các tổ chức hỗ trợ (chẳng hạn như Liên minh Tái chế Boston, Mạng lưới Công lý Môi trường Trung Tây và những tổ chức khác) đang chống lại các lò đốt, ủng hộ không có rác thải và thúc đẩy công bằng về môi trường và khí hậu, công việc của chúng tôi đã nâng cao các cộng đồng trong lịch sử chịu sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và quyền lực chuyển đổi và quyền tự quyết định bởi cộng đồng.

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ GAIA TẠI HOA KỲ & CANADA

BẢN TIN VÙNG

Đăng ký Bản tin Khu vực Hoa Kỳ & Canada của GAIA để cập nhật ngay hôm nay về công việc trong khu vực của chúng tôi.