Về Chúng Tôi

Chúng tôi là một đội ngũ sôi nổi, đa ngành và đa văn hóa, mô hình hóa một tương lai, nơi chia sẻ quyền lực và tri thức tập thể tạo ra các thành phố không rác thải thịnh vượng trên khắp thế giới. Các văn phòng khu vực của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các thành viên khu vực và các hội đồng / ủy ban cố vấn quốc gia hoặc khu vực, đồng thời được tư vấn bởi Trung tâm tư vấn toàn cầu GAIA và thành viên toàn cầu. Về mặt chính thức, chúng tôi hoạt động với tư cách là ba tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký (GAIA Philippines, GAIA USA và Zero Waste Europe).