Câu chuyện của RePack

Châu Âu - Doanh nghiệp không có chất thải -

Làm thế nào Zero Waste và mua sắm trực tuyến hoạt động cùng nhau? RePack là một hệ thống khép kín có thể giảm 96% việc đóng gói thương mại điện tử trong khi vẫn cung cấp trải nghiệm tiêu dùng giống như hệ thống dùng một lần.