Lò đốt chất thải làm suy yếu các mục tiêu năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo được định nghĩa là năng lượng được tạo ra từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên - chẳng hạn như ánh sáng mặt trời, gió và nhiệt địa nhiệt - được bổ sung một cách tự nhiên trong một khoảng thời gian nhất định. Chất thải rắn đô thị có nguồn gốc từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và việc đốt các vật liệu này để lấy năng lượng cản trở đáng kể việc bảo tồn tài nguyên, đồng thời tạo gánh nặng cho cộng đồng về ô nhiễm và tác động khí hậu.

Một nghiên cứu mới tái khẳng định rằng đốt chất thải không phải là nguồn năng lượng tái tạo hay sạch thông qua việc so sánh kỹ lưỡng với các nguồn năng lượng khác. Lò đốt chất thải, nguồn năng lượng bẩn nhất trên lưới điện hiện nay, không được nằm trong kế hoạch khí hậu quốc gia hoặc tiểu bang.

PDF