Hiểu các tác động môi trường của việc tái chế hóa chất - Mười mối quan tâm với các đánh giá vòng đời hiện tại

Bài báo chung này trình bày những phát hiện chính từ việc xem xét một số LCA tái chế và phục hồi hóa chất được trích dẫn phổ biến nhất, cho thấy những sai sót và điểm yếu chính liên quan đến tính nghiêm ngặt của khoa học, chất lượng dữ liệu, phương pháp tính toán và cách diễn giải kết quả.

Có sẵn trong Tiếng Anh