2005 - Trước khi đặt ra lệnh cấm chôn lấp chất hữu cơ ở Hàn Quốc dẫn đến 90% được tái chế hoặc làm phân trộn.