Năm 2020: Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bốn thành phố lớn đã thông qua các sắc lệnh địa phương cấm đồ nhựa sử dụng một lần (SUP) và ban hành các quy định về quản lý chất thải rắn sinh thái.