2019: Liên minh Không chất thải Ecuador ra mắt tại Quito.