Năm 2019: 187 quốc gia đã đạt được một bước tiến lớn trong việc kiềm chế cuộc khủng hoảng rác thải nhựa bằng cách bổ sung nhựa vào Công ước Basel, mang lại sự giám sát chặt chẽ hơn và các giới hạn đối với hoạt động buôn bán chất thải nhựa.