2015: Mạng lưới các thành phố không chất thải được thành lập ở EU với hơn 300 thành phố (6 triệu dân), bao gồm Ljubljana, Slovenia, thủ đô đầu tiên của EU với mục tiêu không chất thải.