2015: Cam kết thành lập 10 thành phố thí điểm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc. Hoạt động của Thành phố Không chất thải (2020) hiện đã có mặt tại hơn 50 thành phố và cộng đồng, mang lại lợi ích cho khoảng 47 triệu người, chuyển hướng hơn 800,000 tấn chất thải vào năm 2019.