2014-2015 Khởi động một số liên minh quốc gia: Liên minh Không chất thải Brazil, Liên minh Hướng tới Không chất thải Costa Rica, Liên minh Không chất thải Chile.