2008 - Đạo luật mới về rác thải ở Nam Phi, coi việc đốt rác là biện pháp cuối cùng và công nhận những người chọn rác là công nhân hợp pháp.