2007 - Capannori, Ý trở thành thành phố châu Âu đầu tiên chính thức áp dụng chiến lược không rác thải.