2005 - Buenos Aires, Argentina, trở thành thành phố đầu tiên ở Mỹ Latinh áp dụng chiến lược không rác thải.