2002 - 2003: Lệnh cấm lò đốt được thông qua ở nhiều thành phố ở Argentina.