2000: Cuộc họp đầu tiên của khu vực châu Á về chất thải không gây lãng phí đã tạo tiền đề cho nhiều thập kỷ hợp tác trong khu vực