Loạt bài tóm tắt UNEA5: Độc tố và sức khỏe

- Nhựa -

Nhựa chứa các hóa chất độc hại ngấm vào thức ăn, nước uống và đất của chúng ta. Trong số khoảng 10,000 hóa chất được sử dụng làm phụ gia nhựa, rất ít hóa chất đã được nghiên cứu rộng rãi, chưa nói đến được quy định. Một hiệp ước phải giải quyết gánh nặng độc hại của nhựa.