Loạt tóm tắt UNEA 5: Tính trung lập và tín dụng của nhựa

- Nhựa -

Khi các công ty ngày càng chịu áp lực giảm nhựa, một số công ty đang sử dụng "tính trung tính của nhựa" và tương tự
các chương trình tín dụng để tuyên bố rằng chúng không góp phần gây ô nhiễm nhựa. Hiệp ước toàn cầu về nhựa tạo cơ hội quan trọng để chính thức ngăn cản hoặc cấm sử dụng tín dụng nhựa trước khi chúng trở nên phổ biến. Làm như vậy sẽ tránh được lượng lớn nhu cầu giám sát pháp lý đáng kinh ngạc — kể cả trong khu vực tư nhân và nhà nước — để tổ chức và quản lý thị trường tín dụng nhựa quốc tế. Các nỗ lực tập thể có thể được dành tốt hơn để giảm sản lượng nhựa nhanh chóng.

bãi rác