Loạt bài tóm tắt UNEA 5: Dụng cụ nhặt rác và nhựa

- Nhựa -

Nhựa chiếm một tỷ lệ lớn trong số rác thải được xử lý bởi những người nhặt rác. Do đó, họ là một trong những nhóm nghề nghiệp dễ bị tổn thương nhất chịu tác động của hiệp ước nhựa toàn cầu. Hiệp ước phải thiết lập các khuôn khổ pháp lý cần thiết để cải thiện điều kiện làm việc cho những người nhặt rác.