Loạt tóm tắt UNEA 5: Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng

- EPR -

Các chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) tìm cách cải thiện hiệu suất môi trường và xã hội của sản phẩm bằng cách yêu cầu các nhà sản xuất và chủ sở hữu thương hiệu chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời sản phẩm của họ. Hiệp ước nhựa toàn cầu phải đưa các chính sách EPR được thiết kế tốt vào trong đó, hướng dẫn các nhà sản xuất ưu tiên các giải pháp thượng nguồn.