Loạt bài tóm tắt 5 của UNEA: Khí hậu

- Khí hậu -

Nhựa là một yếu tố đóng góp đáng kể vào sự thay đổi khí hậu trong suốt vòng đời của nó. Đến năm 2050, riêng khí thải từ nhựa sẽ chiếm hơn một phần ba ngân sách carbon còn lại cho mục tiêu 1.5 ° C. Một hiệp ước về chất dẻo phải đưa ra các mục tiêu giảm chất dẻo ràng buộc về mặt pháp lý.

ngăn khói