Hướng tới Hiệp ước Nhựa Toàn cầu

- Nhựa -

Hàng triệu người trên thế giới đã hành động để ngăn chặn ô nhiễm nhựa và động lực đang được xây dựng! Chẳng bao lâu, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập hợp để bắt đầu đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu—Và chúng tôi cần đảm bảo rằng nó sẽ mạnh mẽ. Cuộc họp tóm tắt sau đây phân tích những gì sẽ cần thiết để một hiệp ước nhựa như vậy thành công: nó phải là ràng buộc pháp lý và địa chỉ toàn bộ vòng đời của nhựa.