Câu chuyện về vòng tuần hoàn

Châu Âu - Doanh nghiệp không có chất thải -

Recircle đã đến để chuyển đổi các nhà hàng mang đi. Trong hai năm, hơn 400 nhà hàng trên khắp Thụy Sĩ đã sử dụng 70,000 hộp thức ăn có thể tái sử dụng của Recircle.
Một giải pháp thành công giúp ngăn ngừa lãng phí và tiết kiệm tiền cho các nhà hàng và thành phố.