Câu chuyện của PHENIX

Châu Âu - Doanh nghiệp không có chất thải -

Trong 5 năm, PHENIX đã tiết kiệm được 30.000 tấn thực phẩm và phân phối 60 triệu bữa ăn trên khắp nước Pháp, chứng tỏ rằng có thể ngăn ngừa lãng phí thực phẩm và tạo việc làm mới trong khi tiết kiệm tiền.

Đây là hình ảnh mặc định