Trên con đường không rác thải. Thành công và bài học từ khắp nơi trên thế giới

- Không rác thải -

Không lãng phí vừa là mục tiêu vừa là kế hoạch hành động. Mục tiêu là đảm bảo phục hồi tài nguyên và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm.
tài nguyên bằng cách chấm dứt xử lý chất thải trong lò đốt, bãi rác và bãi chôn lấp. Kế hoạch bao gồm giảm thiểu chất thải, ủ phân, tái chế và tái sử dụng, thay đổi thói quen tiêu dùng và thiết kế lại công nghiệp. Nhưng cũng quan trọng không kém, không rác thải là một cuộc cách mạng trong mối quan hệ giữa rác thải và con người. Đó là một cách suy nghĩ mới nhằm bảo vệ sức khỏe và cải thiện cuộc sống của tất cả những người sản xuất, xử lý, làm việc với hoặc bị ảnh hưởng bởi chất thải—nói cách khác,
tất cả chúng ta.