Các vấn đề về mêtan: Phương pháp tiếp cận toàn diện để giảm thiểu mêtan

- Khí hậu -

Báo cáo này nhấn mạnh các bước hành động hữu ích nhất mà chính phủ có thể thực hiện để giảm lượng khí thải mêtan. Chúng tôi nhận thấy rằng bằng cách giải quyết lĩnh vực rác thải, các chính phủ sẽ thu được kết quả nhanh chóng bằng cách sử dụng một số chiến lược giảm thiểu khí mê-tan dễ dàng và hợp lý nhất hiện có. Ngăn ngừa chất thải, phân loại nguồn thải hữu cơ và các phương pháp khác có thể giảm phát thải khí mê-tan chất thải rắn tới 95% vào năm 2030.