Châu Mỹ Latinh & Caribe

CÔNG VIỆC CỦA GAIA TẠI LATIN MỸ & CARIBBEAN

Là một khu vực xinh đẹp và đa dạng, Mỹ Latinh và Caribe cũng có mức độ đô thị hóa cao, với 80% dân số sống ở các thành phố và sản lượng rác thải tăng mạnh hàng năm. Việc xử lý rác thải không đầy đủ ở các cộng đồng ven biên là một trong những biểu hiện của sự bất công về môi trường. Công việc của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề quản lý chất thải bất cập hiện nay trong khu vực dẫn đến bất bình đẳng, lạm dụng và khai thác, đồng thời thực hiện các giải pháp không chất thải giúp khắc phục những bất công này.

© Santiago Vivacqua

Thúc đẩy và hỗ trợ các chiến lược không rác thải và những thay đổi trong luật pháp tạo cơ hội để nâng cao vai trò của những người nhặt rác và các cộng đồng bị ảnh hưởng, bảo vệ các truyền thống tồn tại trong khu vực. Ngày nay, GAIA thống kê có 15 nhóm nhặt rác từ 11 quốc gia như một phần của các liên minh quốc gia và các dự án do các thành viên của chúng tôi lãnh đạo. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã dừng hàng chục đề xuất về lò đốt và tiếp tục chống lại các quy trình tư nhân hóa dựa vào các giải pháp cuối đường ống như bãi chôn lấp, đốt và đồng đốt.

Thông tin

LIÊN HỆ GAIA TẠI LATIN MỸ & CARIBBEAN

BẢN TIN VÙNG

Đăng ký GAIA Bản tin khu vực Châu Mỹ Latinh & Caribe của chúng tôi

để thức hôm nay về công việc trong khu vực của chúng tôi.