Tiêu chuẩn kép của EU về chính sách quản lý chất thải và khí hậu

Báo cáo mới của GAIA, Tiêu chuẩn kép của Liên minh Châu Âu về Chính sách Khí hậu và Chất thải, cho thấy những sai sót nghiêm trọng trong các dự án Xử lý chất thải rắn thành phố (MSW) do CDM hỗ trợ. Hầu hết các dự án này đều hỗ trợ công nghệ đốt rác để đốt chất thải và hệ thống khí bãi rác (LFG) để chôn lấp chất thải, điều này cuối cùng làm tăng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) và làm thay đổi sinh kế của cộng đồng lao động phi chính thức, trong số các vấn đề khác. Bằng cách mua tín chỉ carbon CDM từ các dự án này, EU đang mâu thuẫn với các chính sách của mình về quản lý chất thải, trong đó ưu tiên tái chế, kiểm soát ô nhiễm và chuyển hướng chất thải khỏi các bãi chôn lấp. Báo cáo kêu gọi EU cấm các tín chỉ carbon CDM trong Hệ thống giao dịch khí thải của Liên minh châu Âu (EU ETS).

Quý vị có thể tải xuống bộ dữ liệu cho báo cáo tại đây. Cảnh báo: tệp 22MB.