Thẻ điểm NDC

Cơ hội bị lãng phí: Rà soát các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nhựa và chất thải

Theo IPCC, quản lý chất thải là một trong ba lĩnh vực có tiềm năng giảm nhiệt độ bề mặt lớn nhất trong 10 - 20 năm tới. Không chất thải là một con đường thiết yếu, giá cả phải chăng và thiết thực để giảm phát thải đáng kể, nhưng lại bị bỏ quên trong các kế hoạch khí hậu của hầu hết các quốc gia (Đóng góp do Quốc gia xác định hoặc NDC). Các quốc gia nên tập trung vào giảm nhựa, phân loại chất thải và phân trộn để giảm khí thải khí hậu và tạo ra nhiều việc làm tốt.