Châu Phi

CÔNG VIỆC CỦA GAIA TẠI CHÂU PHI

Làm việc với các thành viên của chúng tôi trên toàn khu vực, GAIA ở Châu Phi cố gắng thay đổi câu chuyện về ô nhiễm nhựa, thách thức đốt rác, thúc đẩy không rác thải và yêu cầu công bằng khí hậu. Là kết quả của những nỗ lực tiếp cận mạnh mẽ nhằm tăng cường sự tham gia của chúng tôi ở các quốc gia châu Phi quan trọng và bao trùm sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của châu lục, sự hiện diện của chúng tôi ở châu Phi đã tăng từ tám thành viên tích cực vào năm 2017 lên 42 thành viên vào năm 2020. Phát triển hợp tác tiểu vùng là rất quan trọng đối với công việc của chúng tôi trên lục địa.

Nhiều thành viên của chúng tôi là chuyên gia trong các khía cạnh khác nhau của quản lý chất thải và mạng lưới đa dạng của chúng tôi cung cấp một nền tảng để hỗ trợ, làm nổi bật và khuếch đại công việc của họ đồng thời cho phép chúng tôi chia sẻ các giải pháp có thể tìm thấy ở các vùng khác nhau trong khu vực. Cho đến nay, các thành viên GAIA đã đánh bại thành công ba đề xuất về lò đốt rác thải đô thị, thí điểm các dự án không chất thải thể hiện sự tham gia cao từ các cộng đồng thu nhập thấp và ủng hộ việc thực thi mạnh mẽ các chính sách về nhựa cùng nhiều chiến thắng khác.

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ GAIA TẠI CHÂU PHI

BẢN TIN VÙNG

Đăng ký Bản tin Khu vực Châu Phi GAIA của chúng tôi để cập nhật ngay hôm nay về công việc trong khu vực của chúng tôi.