Bài phát biểu chấp nhận của Nohra Padilla, Người chiến thắng Giải thưởng Môi trường Goldman 2013

Nohra Padilla đã giành được Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2013 vì đã tổ chức những người nhặt rác thải bỏ đi của Bogota để biến việc tái chế trở thành một phần hợp pháp trong quản lý rác thải của Colombia.

Giải thưởng Môi trường Goldman là giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà môi trường cấp cơ sở. Mỗi người chiến thắng, được chọn từ sáu khu vực lục địa có người sinh sống trên hành tinh, thể hiện sự dũng cảm và cam kết đặc biệt, thường làm việc với rủi ro lớn để bảo vệ môi trường của chúng ta. Trong quá trình này, họ truyền cảm hứng cho những người còn lại trong chúng ta cũng làm như vậy.