कार्टिला नंबर 3: यूएनईए वाई एल ट्रैटाडो ग्लोबल डे प्लास्टिकोस

लैटिन अमेरिका और कैरेबियन - प्लास्टिको

Qué debe hacer el Tratado Global de plasticos de la UNEA para controlar su ciclo de vida completo? क्यू पासा कोन एल मूविमिएंटो रेसीक्लाडोर कोन एल रीकोनोसिमिएंटो फॉर्मल ए सु ट्रैबाजो डेंट्रो डेल ट्रैटाडो?