ले प्लास्टिक ए ला COP15 डे ला कन्वेंशन डे बाले

- प्लास्टिक -

ट्रोइस एन्स एप्रेस ल'एडॉप्शन पर ला कन्वेंशन डे बाले डेस अमेंडमेंट रिलेटिव्स ऑक्स डिचेट्स प्लास्टिक्स एंट्रेस एन विगुएर एन जेवियर 2021, ले कॉमर्स इंटरनेशनल डे डेचेट्स प्लास्टिक्स ए इवॉल्यू, माईस रेस्ट यूने कॉज डी'इनवायर्नमेंटल। इन एफफेट, लेस कम्युन्यूट्स एट लेस इकोसिस्टम्स डेस पे इम्पोर्टेटर्स सबिसेंट अन पार्ट डिसपोर्टोनी डे ला चार्ज टॉक्सिक कॉज़ी लोर्स्क डेस डेचेट्स प्लास्टिक्स इंपोर्ट्स सोंट डिवर्सेस डांस डेस डेस न्यूचार्ज्स सॉवेज, या पुनर्चक्रण की स्थिति।